اندکی قبل 10,297 واحد bnb از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد