اندکی قبل 96 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد