اندکی قبل 96 واحد btc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد