اندکی قبل 5,355,964 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد