اندکی قبل 5,206,131 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد