اندکی قبل 5,036,056 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد