اندکی قبل 5,000,000 واحد xrp از صرافی bitbank به صرافی bitbank منتقل شد