اندکی قبل 1,500 واحد eth از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد