اندکی قبل 6,415,808 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد