اندکی قبل 64,868,316 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد