اندکی قبل 1,439 واحد btc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد