اندکی قبل 202 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد