اندکی قبل 8,207,547 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد