اندکی قبل 8,477,260 واحد usdt از صرافی ftx به صرافی ftx منتقل شد