اندکی قبل 9,030,600 واحد usdc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد