اندکی قبل 9,655,473 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد