اندکی قبل 2,522,535 واحد از ارز دیجیتال usdc سوزانده شد