اندکی قبل 2,519,356 واحد از ارز دیجیتال usdc سوزانده شد