اندکی قبل 3,888,581 واحد از ارز دیجیتال usdc سوزانده شد