اندکی قبل 3,097,452 واحد از ارز دیجیتال usdc سوزانده شد