اندکی قبل 4,170,515 واحد از ارز دیجیتال usdc سوزانده شد