اندکی قبل 7,606,658 واحد از ارز دیجیتال usdc سوزانده شد