اندکی قبل 12,972,964 واحد usdc جدید چاپ و وارد توکن های در گردش شد