اندکی قبل 12,811,294 واحد usdc جدید چاپ و وارد توکن های در گردش شد