اندکی قبل 2,549,562 واحد usdc جدید چاپ و وارد توکن های در گردش شد