اندکی قبل 3,427,581 واحد usdc جدید چاپ و وارد توکن های در گردش شد