اندکی قبل 3,180,039 واحد usdc جدید چاپ و وارد توکن های در گردش شد