اندکی قبل 3,553,654 واحد usdc جدید چاپ و وارد توکن های در گردش شد