اندکی قبل 5,274,539 واحد usdc جدید چاپ و وارد توکن های در گردش شد