اندکی قبل 8,184,742 واحد usdc جدید چاپ و وارد توکن های در گردش شد