اندکی قبل 1,356 واحد eth از صرافی kraken به صرافی kraken منتقل شد