اندکی قبل 26,003,034 واحد از ارز دیجیتال usdc سوزانده شد